วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 Jun 2024

| 3,111 view

Team Thailand in Brussels

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

Office of Customs Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

Dreve du Rembucher 89,

1170 Brussels

Tel: +32-2-660-5759, 5835

E-mail: [email protected]

Facebook page: https://www.facebook.com/OfficeOfCustomsAffairsThailand

Ms. Baralee Ratnapinda
นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ
Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)
Mr. Bhisanrath NINLABHANDH
นายสรรค์รัฐ นิลพันธ์
Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)
Ms. Nuttaporn Phothiyod
นางสาวณัฐพร โพธิยอด
Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Office of Commercial Affairs
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

Avenue Franklin D. Roosevelt 188,

1050 Brussels

 Tel.+32(0)26747310 

E-mail: [email protected]

Facebook page: Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Brussels

Ms. Siribhusaya Ungphakorn
นางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์
Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

Mr. Thananchon ROJKITTIKHUN

นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ  

Minister Counsellor (Commerce)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

Mr. Khanapol WONGYAI  

นายคณพล วงศ์ใหญ่  

Counsellor (Commerce)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)        

Office of Agricultural Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Chau. de Waterloo 876,

1000 Brussels

Tel: +32 2 660 60 69 

E-mail: [email protected]

Facebook Page: https://www.facebook.com/AgriThaiEU 

Mr. Pornthep Srisanatorn
นายพรเทพ ศรีธนาธร
Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)
Mr. Suvisit Saeng-Uea-Angkun
นายสุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร
Assistant Attaché (Agriculture)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการเกษตร)
Ms. Manassanan Chotejirabhirom
นางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์
Assistant Attaché (Agriculture)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการเกษตร)

Office of Science and Technology
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

Boulevard de Souverain 412,

1150 Brussels

Tel: +32 (02) 675 0797

E-mail: [email protected]

Facebook page: www.facebook.com/OHESI.ThaiscienceBrussels 

Mr. Somkiat Kamolpun
นายสมเกียรติ กมลพันธ์
Director / Minister Counsellor (Science and Technology)
ผู้อำนวยการ / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Defence and Military Attaché Paris

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำกรุงปารีส

Colonel Worawech Wanamongkol
พันเอกวรเวช วนมงคล
Head / Military Attaché
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้ช่วยทูตทหารบก
Tourism Authority of Thailand, Paris
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส
Ms. Soraya Homchuen
นางสาวโศรยา หอมชื่น
Director
ผู้อำนวยการ
Office of Commercial Affairs
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก
Ms. Chanunda Sorapukdee
นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี

Head / Minister Counsellor
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

Office of Economic and Financial Affairs, London

สำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง ณ กรุงลอนดอน

Mr. Nadhavudh Dhamasiri

นายณัฎฐวุฒิ ธรรมศิริ

Minister

อัครราชทูต / ผู้ช่วยทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)

Thailand Board of Investment (BOI) Office, Frankfurt

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต (BOI)

Ms. Sanlaya Aksharamat

นางสาวศัลยา อักษรมัต

Director

Office of Industrial Affairs, Vienna

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

Ms. Kanokwan Komonweeraket

นางสาวกนกวรรณ โกมลวีระเกตุ

Minister-Counsellor

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม)