วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 Jun 2024

| 1,999 view

Legalisation

Certifying genuine signature of  the officer of the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of Belgium/ Luxembourg

 • for documents issued by the Belgian/Luxembourg authorities or in Belgium/Luxembourg such as Birth certificates, Death certificates, Marriage certificates, and Divorce certificates that shall be used in Thailand  OR
 • for documents that need to be legalised by the Thai Embassy for their legal effect such as adoption documents
 • In terms of translation, the Embassy does not require translation in particular. However, it is the applicant’s responsibility to check with the (Thai) authority/agency where the document will be presented. If the authority in charge requires a translated version of such a document in Thai, documents must be processed as follows :
  • such documents must be translated by a sworn translator (see the current list of translators here), and the translator will have to attach the original and translated versions together and place the translator’s stamp at the upper left-hand corner where the documents are attached.
  • Next, the translated version must be legalised at the Ministry of Justice (MOJ) of the country where the translator is registered
   • If the original documents are issued in Belgium, and the translator is registered in Belgium, the translated version must be legalised at the Ministry of Justice of Belgium
   • If the original documents are issued in Luxembourg, and the translator is registered in Luxembourg, the translated version must be legalised at the MOJ of Luxembourg
   • If the original documents are issued in Luxembourg, and the translator is registered in Belgium, the translated version must be legalised at the MOJ of Belgium
  • After that, take the originals to legalise at the MFA of the country where the documents are issued and take the translated versions (that have been legalised by the Ministry of Justice) to legalise at the MFA of the same country as the MOJ (Legalisation seal in a sticker paper version only *** a digital version is not accepted)
  • ***The document may be translated from local languages into Thai. However, the document has to be translated into Thai again and certified for correct translation at the Department of Consular Affairs, the MFA of Thailand.

   The Consul will certify genuine signature of the MFA officers only (The content of the document is not certified).

 • After the legalisation at the Royal Thai Embassy, the document must be legalised again at the office of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand (click here for more information and click here to see the office where legalisation service is offered) before presenting it to the Thai authority.

Prepare the following documents to submit a legalisation request:

 1. Legalisation application form and indicate the number of apostilles that need certifying
 2. An original document that has been legalised by the MFA of Belgium/ Luxembourg (apostilles in a sticker paper version only * a digital version is not accepted )
 3. (If any) a translated version that has been legalised by the Ministry of Justice and the MFA
 4. A facsimile/ an exact photocopy (recto-verso) of no. 2 ( and no. 3)
 5. Fees: 15 euros per apostille
More information about legalisation : https://diplomatie.belgium.be/en/legalisation-documents

legalisation


LEGALISATIE (Dutch)

Documenten moeten eerst gelegaliseerd worden door de dienst Legalisatie van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken (MBZ) van België / Luxemburg

1. De te legaliseren documenten (ORIGINELE versie en VERTAALDE versie) gecertifieerd door MBZ België/Luxemburg.

De Ambassade aanvaardt geen digitale legalisaties.

(Opgelet : Originele versie en Vertaalde versie moeten aan elkaar worden geniet. De linkerbovenhoek van het documenten moeten door de beëdigde vertaler worden geplooid en een stempel van de vertaler moet op de linkerbovenhoek worden aangebracht.)

2. Een kopie van elke pagina incl. Apostille pagina van MBZ België/Luxemburg
3. Legalisatie aanvraagdocument
4. Kostprijs : 15 € per document


LEGALISATION (French)

Les  documents doivent d’abord être légalisés par le service Légalisation du  Ministère des Affairés étrangères (MAE) de Belgique / Luxembourg.

1. Les documents à légaliser; version ORIGINALE et version TRADUIT, certifié par MAE Belgique/Luxembourg.

L’ambassade n’accepte pas des légalisations digitales.

(Attention!! :  Les deux documents doivent être liés l’un à l’autre à l’aide d’une agrafe et d’un cachet du traducteur juré dans le coin supérieur.)

2. Une copie de chaque page y compris la page apostille par MAE Belgique/Luxembourg
3. Formulaire de demande de légalisation
4. Prix : 15 € par document

Processing time: 5-7 working days