ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกงสุล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 2,726 view

แบบฟอร์มต่างๆสำหรับขอรับบริการกงสุล

ข้อควรทราบสำหรับคนไทย

 • เอกสารหลักประกอบการขอรับบริการ คือ หนังสือเดินทางไทย ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนไทย โปรดเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีของประเภทคำร้องที่มายื่น
 1. แบบฟอร์มทำหนังสือเดินทาง ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชนไทย ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานทะเบียนราษฎร์

แบบฟอร์มงานทะเบียนครอบครัว

 • แบบฟอร์มการจดทะเบียนสมรส ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์ม [email protected]
 • แบบฟอร์มการจดทะเบียนหย่า ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์ม [email protected]

แบบฟอร์มงานบริการเอกสารและนิติกรณ์

 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด. ๒๑ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ อ.ช. ๒๑ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ (ในกรณีพาบุคคลอื่นพาบุตรไปทำวีซ่า) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม (ในกรณีให้บุคคลอื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีให้บุคคลอื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับขอหนังสือรับรองความประพฤติ ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์
 • แบบฟอร์มใบจารีตประเพณีและใบรับรองสัญชาติ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการนำอัฐิเข้าประเทศไทย ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการสละ/ขอคืนสัญชาติไทย ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์