ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ: มาตรการวีซ่าใหม่ของไทย เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2567

15 ก.ค. 2567

ประกาศ: มาตรการวีซ่าใหม่ของไทย (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ราวกรกฎาคม)

2 มิ.ย. 2567

📢 ประกาศวันหยุดราชการประจำเดือนมิถุนายนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

30 พ.ค. 2567

ประกาศเตือน

24 พ.ค. 2567

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์จันทโก

17 พ.ค. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

10 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

10 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา

3 พ.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยและทีมงานสมาคมกีฬาจักรยานคนพิการไทยทุกท่านในการแข่งขัน UCI 2024 Paracycling Road World Cup ที่เมือง Ostend เบลเยียม ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2567

3 พ.ค. 2567