วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 2,954 view

ใบจารีตประเพณี (Certificate of Custom) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

ใบจารีตประเพณีเป็นเอกสารที่รับรองการบรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) และสามารถแต่งงานได้ เป็นเอกสารที่ทางการเบลเยียมและลักเซมเบิร์กขอรับเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนต่างชาติที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กกับคนสัญชาติเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 3. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ

***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***

 • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุล ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

 

ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

ใบรับรองสัญชาติเป็นเอกสารที่ทางการเบลเยียมและลักเซมเบิร์กขอรับเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนต่างชาติที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กกับคนสัญชาติเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 3. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ

***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***

 • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ