วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มี.ค. 2567

| 3,108 view

แจ้งเกิด

เอกสารประกอบการขอสูติบัตรไทย :

Checklist เอกสารการขอแจ้งเกิดให้บุตร ดาวน์โหลด

หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลในการขอสูติบัตร (ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ดาวน์โหลด

1. แบบคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ดาวน์โหลด

2. ใบเกิด

  • Birth Certificate แบบ International Convention ที่มี 4 ภาษาในเอกสารฉบับเดียวคือ ฝรั่งเศส ดัตช์ เยอรมัน และอังกฤษ จากอำเภอที่เด็กเกิดและประทับตรารับรองใบเกิด  (***สามารถยื่นได้ทั้งตราประทับที่เป็นแบบกระดาษและดิจิทัล***)
  • หรือ ใบเกิดในภาษาท้องถิ่น (ฝรั่งเศส ดัตช์ หรือ เยอรมัน) แล้วนำไปแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลสาบานตน และนำไปรับรองต้นฉบับและคำแปลตามกระบวนการเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย
   • ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ที่อยู่: 27 Rue Petits Carmes, 1000 Brussels (สำหรับใบเกิดของประเทศเบลเยียม)
   • ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ที่อยู่:  9 Rue du Palais de Justice, 1841 Luxembourg (สำหรับใบเกิดของประเทศลักเซมเบิร์ก)

3. ใบสำคัญการสมรส 

 • หากแต่งงานที่ประเทศไทย ให้แสดงสำเนาใบสำคัญสมรส 1 ใบ
 • หากแต่งงานที่ประเทศเบลเยียม ให้แสดง Marriage Certificate แบบ International Convention และจะต้องประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กเช่นเดียวกันกับใบเกิด
 • หากแต่งงานในประเทศอื่น จะต้องดำเนินการแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และดำเนินการรับรองนิติกรณ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้อง
 • หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดจากบิดาสัญชาติไทยและมารดาต่างชาติจะไม่มีสิทธิยื่นขอสูติบัตรไทยและสัญชาติไทยได้ทันที เว้นเสียแต่จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจดีเอ็นเอ (DNA) พิสูจน์ความความเป็นบุตร
 • หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดจากมารดาสัญชาติไทยและบิดาต่างชาติ มีสิทธิยื่นขอสูติบัตรไทยและสัญชาติไทยได้ทันที  โดยเด็กสามารถใช้นามสกุลมารดาได้ หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา จะต้องให้บิดาเขียนหนังสือให้ความยินยอม แต่ห้ามลงวันที่มาก่อน (กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดจากมารดาสัญชาติไทยและบิดาสัญชาติไทย มีสิทธิยื่นขอสูติบัตรไทยและสัญชาติไทยได้ทันที  โดยเด็กสามารถใช้นามสกุลมารดาได้ หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา จะต้องให้บิดาเขียนหนังสือให้ความยินยอม แต่ห้ามลงวันที่มาก่อน (กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

4. สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ใบ (หากบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยโปรดใช้บัตรฯ ไทย และหนังสือเดินทางไทย)

5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา/บิดาที่มีสัญชาติไทย 1 ใบ

6. บัตรประจำตัวเบลเยียม/หนังสือเดินทางเบลเยียมของบุตร

7. ทะเบียนบ้านในเบลเยียม

8. สำเนาหลักฐานจากโรงพยาบาลที่ระบุชื่อโรงพยาบาลที่เด็กเกิด ระบุเวลาที่เด็กเกิด และระบุน้ำหนักเมื่อคลอด

ไม่มีค่าธรรมเนียม และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ในการออกสูติบัตรไทย

***กรณีเด็กที่แจ้งเกิดอายุมากกว่า 10 ปี จะต้องมีรูปภาพเด็กตลอดช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน 

อนึ่ง  เอกสารในข้อ และข้อ 2  หากเป็นแบบ International Convention ซึ่งมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยไม่ต้องแปล แต่ถ้าหากมีเฉพาะภาษาท้องถิ่น เช่น ดัตช์ หรือ ฝรั่งเศส ต้องแปลเป็นภาษาไทย

และทั้งข้อ และ ต้องผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กมาก่อน