วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2567

| 3,044 view

หนังสือให้ความยินยอม

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือให้ความยินยอม มีดังนี้

 1. แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง 
 2. แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจสำหรับพาบุตรไปขอวีซ่า
 3. แบบคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 4. เอกสารของผู้ให้ความยินยอม 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ปค.14) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 5. เอกสารของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 6. เอกสารของบุตร 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย **ในกรณีทำหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจสำหรับพาบุตรไปขอวีซ่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 7.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ