วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 3,567 view

หนังสือมอบอำนาจ

***ในการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ให้นำบัตรประชาชนไทยที่ยังมีอายุใช้งานฉบับจริงมาด้วย

และหากต้องการทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ถ่ายสำเนาแค่ด้านหน้าเท่านั้น (ไม่ต้องถ่ายด้านหลัง)***

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอหนังสือมอบอำนาจทั่วไป

1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ต้องมาลงนามด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

      2.1 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป คลิกที่นี่ 

          ใช้สำหรับ:

  • มอบอำนาจให้ยื่นขอคัดสำเนาสูติบัตร/หนังสือรับรองการเกิด
  • มอบอำนาจให้ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (ใบรับรองโสด)
  • มอบอำนาจให้นำเอกสารไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย
  • มอบอำนาจให้ขอหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ปค.14) (พร้อมสูติบัตรบุตร จำนวน 2 ชุด) เป็นต้น

          **กรุณาดูตัวอย่างการเตรียมเอกสารตามข้อ B ด้านล่าง**

      2.2 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเรื่องอื่นๆ

 • หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด. 21) คลิกที่นี่ (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)
 • หนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช. 21) คลิกที่นี่ (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 2 ชุด)

3. เอกสารของผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ

4. เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ

***เนื่องจาก หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ สามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ  โปรดเตรียมสำเนาเอกสารมาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านต้องการทำ พร้อมกับทำสำเนาเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพิ่ม อีก 1 ฉบับ***

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ


 • ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

  ตัวอย่างที่ A

  •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เพียง 1 หน่วยงาน  ท่านจะ ต้องเตรียม
   1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ 
   2. เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ฉบับ
   3. เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของนาย เอ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 1 ฉบับ
   4. คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
   5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

  ตัวอย่างที่ B

  • หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ แล้วนำสำเนาสูติบัตรไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และ สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมเป็น 3 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
   • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และ คำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ รวมเป็น 4 ฉบับ
   • เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 4 ฉบับ) 
   • เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 4 ฉบับ) 
   • คำร้องนิติกรณ์ เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ
   • ค่าธรรมเนียม 45 ยูโร