วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 1,505 view

สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม Thai Friendship in Belgium

เป้าหมาย
แสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และยกสถานภาพของคนไทยในเบลเยียมให้มีความเป็นสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งข้อกฎหมายที่สำคัญของท้องถิ่น โครงสร้างสถาบันการปกครองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับสหพันธรัฐ สถาบันตุลาการ และสถาบันประมุขของประเทศเบลเยียม เสริมสร้างขีดความสามารถ ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า แสวงหาแนวทางที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในเบลเยียมเกิดจิตสำนึกในการ รักษาวัฒน ธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติไทยที่มีการสืบทอดกันมายาวนานกว่า 700 ปีให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวเข้ากับสังคมท้องถิ่น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในเบลเยียมได้อย่างมีเกียรติและ ศักดิ์ศรี และช่วยเหลือตนเองได้
แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยที่เผชิญปัญหาในด้านต่างๆ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยและครอบครัว
เสริมสร้าง และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ธำรงรักษาขนบธรรมเนียมและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย
ถือความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา
เป็นผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียมเพื่อประสานการทำงานกับเครือข่ายหญิงไทยใน ยุโรป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกัน
Website: http://www.pueanthai.be
Email : [email protected]