วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 1,906 view

รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

H.E. Mrs. Kanchana Patarachoke


นางกาญจนา ภัทรโชค

Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union

เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Ms. Warunee Pan-Krajang

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง

Minister / Deputy Chief of Mission
อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Ms. Patcharamon Siriwatana

นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา

Minister Counsellor (Head of Chancery)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Ms. Vanassuda Sudhidhanee

นางสาววนัสสุดา สุทธิธานี

Minister Counsellor (EU Section)

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Patchara Ponoum

นายพชร พอนอ่วม

Counsellor (Bilateral/Protocol)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี/พิธีการทูต)

Ms. Yajai Bunnag

นางสาวยาใจ บุนนาค

Counsellor (EU Section)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Pathompong Singthong

นาย ปฐมพงษ์ สิงห์ทอง

Counsellor (Consul)

ที่ปรึกษา (กงสุล)

Mr. Assarof Sasanakul

นายอัสรอฟ ศาสนกุล

Counsellor (EU Section)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Ms. Natcha Niamnarong

นางสาวณัชชา เนียมณรงค์

Second Secretary (Administrative)

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)

Ms. Chanapha Lohasat

นางสาวชนาภา โลหะศาสตร์

Second Secretary (Administrative)

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)