วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 1,903 view

การบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22)

คนไทยที่ได้จดทะเบียนสมรสหรือหย่าในประเทศเบลเยียมหรือประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก และประสงค์จะเปลี่ยนสถานะให้เป็นสมรสหรือหย่าในทะเบียนราษฎร์ไทย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขอเอกสารต้นฉบับทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าที่หน่วยงานราชการของประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก
หมายเหตุ: ในขั้นตอนการขอเอกสารจากหน่วยงานของเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “เอกสารของท่านจะต้องนำไปรับรองนิติกรณ์เป็นตราประทับแบบสติ๊กเกอร์เท่านั้น เพราะสถานเอกอัครราชทูตไทยไม่สามารถรับรองนิติกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิตอลได้”

2. แปลทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า เป็นภาษาไทยโดยนักแปลสาบานตน (sworn translator)
ข้อควรระวัง: เอกสารที่ได้รับการแปลแล้วและเอกสารต้นฉบับจะต้องเย็บมุมบนด้านซ้ายเข้าด้วยกัน โดยพับมุมบนด้านซ้ายของเอกสารและมีตราประทับของนักแปลทับรอยพับดังกล่าว

3. นำเอกสารต้นฉบับ และฉบับแปล ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ที่เป็นสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น

4. นำเอกสารต้นฉบับ และฉบับแปล มาประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์


ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้
      4.1 เข้าไปทำนัดหมายที่ brussels.thaiembassy.org คลิ๊กที่ “นัดหมายบริการฝ่ายกงสุล” และเลือกหัวข้อนัดหมาย “Legalisation”
      4.2 ถ่ายสำเนาเอกสารทุกหน้า รวมทั้งหน้าที่มีตราประทับรับรองเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กมา 1 ชุด
      4.3 กรอกแบบคำร้องนิติกรณ์ ดาวน์โหลดที่นี่ และยื่นให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับ

          1) เอกสารตัวจริงที่ต้องการรับตราประทับ และ สำเนาของเอกสาร

               - ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

               - ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์

5. เมื่อเอกสารไปถึงประเทศไทย นำเอกสารไปประทับตรารับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย

6. นำเอกสารไปยื่นคำร้องขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย