วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 4,437 view

บัตรประชาชนไทย

บุคคลใดมีสิทธิ์ขอทำบัตรประชาชนในต่างประเทศได้

 1. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเคยมีบัตรประชาชนไทยมาก่อนแล้ว โดยที่บัตร
  – หมดอายุ
  – หาย ถูกทำลาย หรือชำรุด **กรณีบัตรหาย ต้องนำใบแจ้งความจากตำรวจที่ระบุว่า “บัตรประชาชนไทยหาย”อย่างชัดเจน**
  หรือกรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อตัว-นามสกุล หรือที่อยู่ บนบัตรประชาชน
 2. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเท่านั้น

**ท่านสามารถทำบัตรประชาชนได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วันก่อนวันที่บัตรหมดอายุ**

เอกสารสำหรับการขอต่ออายุบัตรประชาชน มีดังนี้

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรประชาชนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย กดที่นี่
 2. บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบันพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งต้องมอบคืนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก และ ข้อมูลบ้านเลขที่/ที่อยู่ในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์กพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนสมรสไทย (หากมี)
 7. สำเนามรณบัตรไทยของคู่สมรส กรณีคู่สมรสเสียชีวิตแล้ว (หากมี)
 8. กรณีบัตรหมดอายุหรือเหลืออายุไม่ถึง 60 วัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เก็บค่าเทียบปรับหรือค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีบัตรใบปัจจุบันมอบคืนให้สถานเอกอัครราชททูตฯ โดยผู้ร้องจะได้รับบัตรใหม่ในวันที่ทำ (กรณีบัตรหาย หรือถ้าบัตรหมดอายุแล้วแต่สูญหาย มีค่าธรรมเนียม 5 ยูโร)

หากท่านมีความประสงค์ ต้องการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน 

(สถานเอกอัครราชทูตขอแนะนำให้ท่านทำการจองเวลาในวันเดียวกัน

โดยจองเวลาทำบัตรประชาชนก่อน และจองเวลาทำหนังสือเดินทางต่อ) 

**เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประชาชน และฝ่ายหนังสือเดินทาง คนละแผนกกัน**

เมื่อท่านทำบัตรประชาชนเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับบัตรใหม่เลย และจึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้ตามเวลาที่ท่านจองไว้


**ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ในกรณี

 1. ผู้ขอมีบัตรฯ ใบแรก
 2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 3. ผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. ผู้ไม่พบข้อมูล หรือ เป็นบุคคลซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูลไม่ตรงในฐานทะเบียนราษฎร ของ กระทรวงมหาดไทย
 5. ผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ฯลฯ โดยไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันในฐานทะเบียนราษฎร

ซึ่งบุคคลเหล่านี้ให้ไปติดต่ออำเภอ/ที่ทำการเขตในประเทศไทย เพื่อขอทำบัตรฯ