วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 2,234 view

เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ)

 

เวลาทำการฝ่ายกงสุล

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดให้บริการรับเรื่อง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

การตรวจลงตรา จะต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ (E-Visa) ที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th

รับรองเอกสาร งานทะเบียนคนไทย และหนังสือเดินทางไทย
เปิดรับคำร้อง เวลา 9.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น.

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
เวลา 15.00 – 17.00 น. ทุกวัน
ที่หมายเลขโทรศัพท์ +32 (0) 2 640 68 10

หมายเลขฉุกเฉิน : ๐๔๗๐๘๕๙๖๖๗ สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลในช่วงเวลาฉุกเฉินนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่จะรับแจ้งเฉพาะเรื่องฉุกเฉินเท่านั้น 

ติดต่อสอบถาม (เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน กรุณาส่งข้อความไปยังฝ่ายที่ท่านประสงค์จะติดต่อ ตามหัวข้อที่ระบุ)

  • ตรวจลงตราหรือวีซ่า (Visa) สำหรับชาวต่างชาติต้องการเดินทางไปประเทศไทย : [email protected]
  • หนังสือเดินทาง (Passport) : [email protected]
  • บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนราษฎร / นิติกรณ์ : [email protected]
  • คนไทยตกทุกข์ / การให้ความช่วยเหลือคนไทย / คนไทยกลับประเทศไทย : [email protected]

ข้อควรทราบสำหรับคนไทย
เอกสารหลักประกอบการขอรับบริการ คือ หนังสือเดินทางไทย ทะเบียนบ้าน

และบัตรประจำตัวประชาชนไทย โปรดเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง
มาสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีของประเภทคำร้องที่มายื่น