วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2566

| 3,597 view

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

  1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ไม่มีอำนาจโดยตรงในการรับคำร้องเพื่อขอรับเด็กจากประเทศไทยเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ
  2. บุคคลต่างชาติหรือบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาในประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กที่ประสงค์ขอรับเด็กจากประเทศไทยเป็นบุตรบุญธรรม ต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง เช่น 
  • FIAC-Horizon non-profit organization

                Stationsstraat 80A

                B - 2440 Geel

                Tel:  +32 (0)14 700 471

                E-mail:  [email protected]

  • Enfants De L'espoir

                13 Rue De Montigny, 1er Etage

                6000 Charleroi

                Tel: +32 (0) 71 703455

                Email: [email protected]

  • Amarna

                Rue des Pavots 34

               1030 Bruxelles

               Belgique - Belgium

               Tel: +32 (0) 2 705 78 19

               E-mail: [email protected]

  1. หน่วยงานไทยผู้รับผิดชอบในเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ คือ
  • ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

                 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

                 โทร. 0 2306 8855, 0 2306 8834

                 อีเมล: [email protected]

                 Website: www.dcy.go.th 

  1. หลังจากดำเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับบุตรบุญธรรมแล้ว หากคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได้ ก็จะมีหนังสือขอความร่วมมือมาเพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ รับทราบและดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเรื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) แล้วก็จะติดต่อประสานนัดหมายกับผู้ขอรับเด็กเพื่อดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต่อไป หรือท่านสามารถติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล [email protected]