วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2567

| 2,837 view

การรับรองลายมือชื่อชาวต่างชาติ

สถานเอกอัครราชทูตไม่มีอำนาจในการรับรองลายมือชื่อชาวต่างชาติโดยตรง ยกเว้นกรณีลงนามในหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

ชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กที่ประสงค์ลงนามในเอกสารไทย หรือเอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือรับรองเพื่อซื้อ-ขายที่ดิน (กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. เอกสารที่ต้องการลงนาม (สามารถใช้แบบฟอร์มใดก็ได้)
  o ชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก จะต้องลงนามในเอกสารดังกล่าวต่อหน้าโนตารีพับลิค (Notary) หรือนายกเทศมนตรี (Mayor/Burgemestre)
  o ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก จะต้องไปรับรองลายมือชื่อที่สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติ และรับรองสำเนาหนังสือเดินทาง 
 2. นำเอกสารจากข้อ 1 ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก แบบกระดาษสติ๊กเกอร์เท่านั้น (สถานเอกอัครราชทูตไม่รับตราประทับแบบดิจิทัล)
 3. นำเอกสารที่ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว มารับรองนิติกรณ์อีกครั้งหนึ่งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยเตรียมเอกสารดังนี้:
  • คำร้องนิติกรณ์ (ไม่ใช่แบบฟอร์มเพื่อมอบอำนาจ) 1 ชุด พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
  • เอกสารต้นฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก (แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น) 1 ฉบับ
  • (หากมี) เอกสารฉบับแปล จะต้องมีการประทับตรารับรองจากกระทรวงยุติธรรม (ตามประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียนไว้) และตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเช่นกัน
  • สำเนาของเอกสารฉบับจริงทุกหน้า จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

กงสุลจะรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเท่านั้น (ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหา)

legalisation