วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 3,061 view

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูตรับทำการพิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือรับรองความประพฤติให้เท่านั้น โดยผู้ร้องต้องส่งเอกสารไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติด้วยตนเอง มี 2 วิธี

  1. ไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2. มอบอำนาจจากสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้บุคคลอื่นไปติดต่อทำการแทน

หากประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ https://pcscenter.sbpolice.go.th/th

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือ มีดังนี้

  1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่าย 3 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 3 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. สำเนาเอกสารที่ระบุจุดประสงค์การขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยมีชื่อหน่วยงานที่จะนำไปยื่น 3 ฉบับ

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://pcscenter.sbpolice.go.th/news/APPLICANTRESIDINGINABOARD_32.html