วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 1,221 view

การนำเอกสารไทยมาใช้ในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

เอกสารจากประเทศไทยหรือออกโดยหน่วยงานไทยจำเป็นต้องได้รับการรับรองสำเนาและรับรองนิติกรณ์ก่อนนำมาใช้งานในต่างประเทศ โดยขั้นตอนมีดังนี้

  1. ยื่นเอกสาร หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่ท่านต้องการเช่น สำเนาสูติบัตร หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบป.ค.14  ณ หน่วยงานที่ออกเอกสารเช่น ที่ว่าการอำเภอฯ เป็นต้น
  2. นำเอกสารที่ขอไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ (กดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  และ กดดูสถานที่ให้บริการได้ที่นี่)
  3. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ซึ่ง ท่านอาจต้องนำเอกสารไปดำเนินการแปลกับนักแปลหรือสถาบันแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเป็นภาษาที่หน่วยงานปลายทางในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กต้องการ เช่น ดัชท์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ทั้งนี้เอกสารทางทะเบียนบางรายการสามารถขอเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ว่าการอำเภอ สามารถดูที่นี่
  4. นำเอกสารดังกล่าวไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ ที่สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก
  5. ส่ง/นำเอกสารมายื่นต่อหน่วยงานท้องถิ่นในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก (หากหน่วยงานดังกล่าวต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์รับรองเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถดูขั้นตอนดังปรากฏข้างล่าง และบางหน่วยงานอาจให้ท่านนำเอกสารไปแปลโดยนักแปลสาบานตนในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กอีกครั้งหนึ่ง)

***หากท่านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง สามารถขอหนังสือมอบอำนาจ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพื่อให้คนอื่นดำเนินการแทนได้***

***********************************************

การขอรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

ในกรณีนี้ กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

  1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
  2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
  3. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
  4. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

 

**หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)**