วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 2,985 view

การนำอัฐิเข้าประเทศไทย

 • ประเทศไทยไม่มีข้อห้ามญาตินำเถ้ากระดูกของผู้เสียชีวิตที่บรรจุในโกศหรือที่ใส่อัฐิเข้าประเทศ
 • ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ญาติผู้ที่จะนำอัฐิดังกล่าวออกนอกประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก อาจแสดงเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศข้างต้นและสถานเอกอัครราชทูตไทย

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรับรอง ดังนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
 3. สำเนามรณบัตร 1 ชุด
  • (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) ให้ญาติแจ้งเสียชีวิตกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอมรณบัตรไทยก่อน (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่)
  • (กรณีชาวต่างชาติ) มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กแล้ว
 4. ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเถ้ากระดูกออกนอกประเทศ ที่ได้รับจากทางการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก [Permit for the transport of human ashes (remains) / Permis de transport de cendres]
 5. สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองสาเหตุการตายที่ออกโดยแพทย์/โรงพยาบาล หรือเอกสารการเผาศพ
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เคลี่อนย้าย 1 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานแสดงความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เคลื่อนย้ายกับผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ (หากมี)
  •  

ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ: 3-7 วันทำการ