วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 2,152 view

การนำเข้ากัญชา กัญชง 

ผู้นำเข้าจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ออกประกาศควบคุมนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและควบคุมป้องกันโรและแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัด อาทิ ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และต้องเป็นการจำหน่ายพันธุ์ที่ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรแล้ว หากลักลอบนำเข้าหรือนำเข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากรแต่ไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการนำกัญชาออกนอกประเทศซึ่งประเทศเหล่านั้นยังกำหนดให้กัญชายังเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ มาเลเซีย อาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ หรือโทษสูงสุดคือประหารชีวิต จึงขอให้ท่านศึกษากฎหมายของต่างประเทศให้ดีก่อนจะนำติดตัวออกหรือส่งออกไปต่างประเทศ

เาม

ที่มา https://brussels.customs.go.th/