วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 2,960 view

จดทะเบียนหย่า

นัดหมายสำหรับจดทะเบียนหย่า โปรดติดต่อ [email protected]

ข้อมูลทั่วไป

การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย โดยต้องมีต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยมาแสดงทั้งสองฝ่าย

  1. การขอจดทะเบียนฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. การจดทะเบียนหย่า ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า มีดังนี้

  1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว
  2. ต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยของทั้งสองฝ่าย
  3. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
  5. สัญญาการหย่า
  6. ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของพยาน

ทั้งนี้หลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว การขอหนังสือรับรองสถานะทางครอบครัว (ใบรับรองโสด) นั้น ผู้ยื่นจำเป็นต้องดำเนินการติดต่อขอรับเอกสารนี้จากที่ว่าการอำเภอฯ หรือ สำนักงานเขตฯที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยหากไม่สะดวกเดินทางไปเอง สามารถขอเอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ที่สถานเอกอัครทูตฯ (ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ)