วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 3,082 view

จดทะเบียนสมรส

นัดหมายสำหรับจดทะเบียนสมรส โปรดติดต่อ [email protected]

ข้อมูลทั่วไป

การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ในทางกฎหมายของเบลเยียมไม่ถือว่ามีผลตามกฎหมายเบลเยียม

หากต้องการให้การสมรสมีผลตามกฎหมายเบลเยียม ควรติดต่อขอจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นของเบลเยียม

  1. การขอจดทะเบียนฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. การจดทะเบียนสมรส ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส

  1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส และ บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่สมรสแล้ว
  2. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส
  3. บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
  4. ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย
  5. ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานมาด้วย 2 ปาก พร้อมหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
  6. ใบรับรองโสด ของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย (สำหรับคนไทย สามารถติดต่อขอรับใบรับรองความเป็นโสดได้ที่ที่ว่าการอำเภอฯ หรือ สำนักงานเขตฯ ที่ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

การจดทะเบียนสมรสไม่มีค่าธรรมเนียม