สอท.ฯ เข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมหัวข้อความรุนแรงในครอบครัวในคู่ครองชาวเอเชียและชาวเบลเยียมที่ ULB

สอท.ฯ เข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมหัวข้อความรุนแรงในครอบครัวในคู่ครองชาวเอเชียและชาวเบลเยียมที่ ULB

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

| 221 view
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 นายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง กงสุล ได้ร่วมเสวนาในการหารือโต๊ะกลมหัวข้อความรุนแรงในครอบครัวในคู่ครองชาวเอเชียกับชาวเบลเยียม จัดโดยโครงการวิจัย BelMix สังกัดมหาวิทยาลัย Université Libre de Bruxelles (ULB) โดยได้แบ่งปันแนวทางการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่เน้นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะพื้นที่ปลอดภัย (safe space) เพื่อให้หญิงไทยกล้าที่จะก้าวออกมาจากปัญหาความรุนแรงและการถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนี้ ยังเน้นการเสริมพลังโดยให้ความรู้ทางกฎหมายและทักษะอาชีพแก่หญิงไทย สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้หญิงไทยได้แสดงออกและเพิ่มพูนความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง รวมทั้งเน้นการสร้างเครือข่ายกับทั้งชุมชนไทยและทางการท้องถิ่นเพื่อขอให้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในที่ประชุมฯ นอกจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ULB แล้วยังมีเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียประจำเบลเยียม ตลอดจนองค์กร NGO เข้าร่วมแบ่งปันการดำเนินการของตนด้วย โดยสรุปได้ว่า หญิงชาวเอเชียประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน อาทิ อุปสรรคด้านภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าไม่ถึงสวัสดิการทางสังคม ทั้งหมดเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการสร้างชุมชนที่คอยให้กำลังและสนับสนุนการสร้าง safe space เพื่อให้เปิดใจ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฎหมายและชี้ให้เห็นถึงทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเป็นทางออกให้แก่หญิงชาวเอเชียที่ประสบปัญหารวมถึงหญิงไทย ในขั้นต่อไป BelMix จะจัดทำสรุปรวมข้อมูลการขอความช่วยเหลือในกรณีประสบความรุนแรงในครอบครัวเพื่อเผยแพร่ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ