สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงาน OASIS Women Away Day 2024 ขององค์กร OASIS Belgium

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงาน OASIS Women Away Day 2024 ขององค์กร OASIS Belgium

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2567

| 157 view

         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงาน OASIS Women Away Day 2024 ที่จัดขึ้นโดยองค์กร OASIS Belgium ในโอกาสวันสตรีสากล ซึ่งมีชุมชนไทยในเบลเยียมเข้าร่วมกว่า 70 คน น.ส. พัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของอุปทูตกล่าวเปิดงานเสวนาในช่วงบ่าย โดยกล่าวถึงความสำคัญของสตรีต่อเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คนไทยอาศัยอยู่ในเบลเยียมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีแล้ว ยังช่วยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยด้วย โดยเฉพาะการขอยกเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย  อัครราชทูตที่ปรึกษาย้ำว่า สถานเอกอัครราชทูตเป็นพื้นที่ปลอดภัย (safe space) สำหรับคนไทยทุกคน ซึ่งสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ

         ในช่วงการเสวนา นายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง ที่ปรึกษา/กงสุล ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับมุมมองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง ซึ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ (1) เริ่มต้นจากการทำตนเองให้เข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และมีเอกสารประจำตัวครบถ้วนและมีอายุการใช้งาน (2) การออกไปสร้างเครือข่ายกับคนไทยคนอื่นเพื่อพบปะสังสรรค์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทย (Thais Helping Thais: TNT) ที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยสมัครเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนไทยเบื้องต้นและเป็นกระบอกเสียงของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (3) การเข้าร่วมกิจกรรมคนไทยในเบลเยียม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ การร่วมจัดงานกับองค์กรต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเช่น กงสุลสัญจร การให้ความรู้ด้านกฎหมายและสุขภาพจิต การจัดพบปะคนไทย เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ