ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 1,231 view

           ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)Doctor of Philosophy Program in Governance and Development (International Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗) โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดรับสมัครทั้งกรณี Regular Applicant และกรณี Scholarship ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียน
           คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารการพัฒนาในระดับนานาชาติ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่พลเมืองโลก จึงมีการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ และพิจารณาเห็นว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและนานาชาติได้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนส่งเสริมการศึกษาดังกล่าวให้ทราบทั่วกันด้วยรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ