นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับหัวหน้าโครงการ OASIS Welkom Project ของมูลนิธิ OASIS Belgium

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับหัวหน้าโครงการ OASIS Welkom Project ของมูลนิธิ OASIS Belgium

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2566

| 1,470 view

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับหัวหน้าโครงการ OASIS Welkom Project ของมูลนิธิ OASIS Belgium และคณะซึ่งมีอาสาสมัครชาวไทยและเบลเยียม และนักจิตวิทยาท้องถิ่นเข้าร่วม โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับมูลนิธิฯ ในการดูแลคนไทยที่ประสบปัญหาในเบลเยียมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการถูกขูดรีดแรงงานโดยเฉพาะในธุรกิจนวด สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าการทำกิจกรรมเชิงรุกร่วมกันในการป้องกันปัญหาโดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น ในโอกาสนี้ อุปทูตได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ ในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 50,000.- บาท เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

มูลนิธิ OASIS Belgium เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในเบลเยียมซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทย โดยมีโครงการ OASIS Welkom ซึ่งมีโครงการย่อยที่เน้นการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาในเบลเยียมเป็นการเฉพาะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ การส่งกลับ การสร้างอาชีพหลังเดินทางกลับถึงไทย ฯลฯ จนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือคนไทยแล้วกว่า 80 คน

ในวันที่ 13 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก (ทางออนไลน์) โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมสุขภาพจิต และ OASIS มาบรรยายให้ข้อมูลแก่คนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กในหัวข้อ (1) กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในต่างแดน (2) การบริหารสุข ภาพจิตและอารมณ์ในการอยู่ในสังคมต่างชาติต่างวัฒนธรรม (3) สิทธิประโยชน์ของคนไทยในเบลเยียม และ (4) กลไกการให้ความช่วยเหลือคนไทยกรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการถูกขูดรีดในเบลเยียม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ