ข่าวสาร ดูทั้งหมด
คณะแพทย์และผู้บริหารจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศ: มาตรการวีซ่าใหม่ของไทย (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ราวกรกฎาคม)

2 มิ.ย. 2567

📢 ประกาศวันหยุดราชการประจำเดือนมิถุนายนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

30 พ.ค. 2567

ประกาศเตือน

24 พ.ค. 2567

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์จันทโก

17 พ.ค. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

10 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

10 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด